regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANY WSPINACZKOWEJ W KOŚCIANIE

 1. Ściana wspinaczkowa jest udostępniona dla użytkowników za określoną opłatę w dniach i godzinach wyszczególnionych w harmonogramie stanowiącym zał. nr 1 do regulaminu.
 2. Przed rozpoczęciem wspinania każdy ma obowiązek zgłosić się do recepcji ścianki wspinaczkowej, uiścić opłatę, zapoznać się z regulaminem ścianki wspinaczkowej wraz z zasadami wspinania (zał. nr 4) oraz podpisać stosowne oświadczenie (zał. nr 2 i zał. nr 3 do regulaminu).
 3. Osoba, która wypełniła obowiązki określone w pkt. 2 niniejszego regulaminu, ma prawo:
  1. korzystać ze ściany wspinaczkowej oraz innych urządzeń treningowych w godzinach otwarcia obiektu.
 4. Na ścianie wspinaczkowej każdy wspina się na własną odpowiedzialność. Dodatkowo asekurujący ponosi odpowiedzialność za prawidłową asekurację wspinającego się partnera.
 5. Samodzielnie mogą wspinać się osoby, które przeszły co najmniej podstawowe szkolenie wspinaczkowe oraz:
  1. ukończyły 18 rok życia i wypełniły kartę zgłoszeniową wspinacza – wspinają się na własną odpowiedzialność,
  2. ukończyły 16 rok życia, a rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę – podpisali kartę zgłoszeniową niepełnoletniego wspinacza.
 6. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą się wspinać wyłącznie pod nadzorem prawnego opiekuna, a także pod nadzorem instruktora, operatora ściany lub nauczyciela wychowania fizycznego w trakcie zorganizowanych zajęć. Osoby takie nie mogą sie samodzielnie asekurować.
 7. Ze ściany wspinaczkowej nie mogę korzystać dzieci o wzroście mniejszym niż 100 cm.
 8. Asekurować innych, mogą osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do personelu ściany wspinaczkowej.
 9. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do personelu ściany w celu odbycia wstępnego przeszkolenia w zakresie asekuracji górnej czyli tzw. „na wędkę”.
 10. Personel ściany odpowiada za bezpieczeństwo na ścianie – należy bezwzględnie stosować się do jego poleceń.
 11. Personel ściany ma prawo usunąć z terenu ściany wspinaczkowej osoby nie stosujące się do jego poleceń lub regulaminu.
 12. Osoby znajdujące się na terenie ściany wspinaczkowej nie mogą przeszkadzać w pracy personelu.
 13. Początkującym sprzęt asekuracyjny zakłada instruktor lub operator ściany.
 14. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego nie dopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim.
 15. Liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie ściany wspinaczkowej określa personel ściany (max. 16 osób). W przypadku gdy ilość osób stwarzałaby zagrożenie dla uczestników, personel jest upoważniony do odmowy korzystania ze ściany.
 16. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia zorganizowane biorą pełna odpowiedzialność za uczestników grupy.
 17. Ściana wspinaczkowa wyposażona jest w kaski alpinistyczne. Zaleca się ich używanie zarówno przez wspinaczy jak również przez osoby asekurujące. Osoby wspinające się oraz asekurujące bez kasku robią to na własne ryzyko.
 18. O wspinaniu się w kasku dzieci lub młodzieży decydują rodzice/opiekunowie prawni.
 19. Wejście na sportową część obiektu dozwolone jest tylko w zamiennym czystym obuwiu sportowym.
 20. Okrycia, ubrania i bagaż wspinacze mają obowiązek zostawić w szatni. Podręczną torbę, plecak, butelkę z wodą można pozostawić w wydzielonej części sali.
 21. Właściciel obiektu ani personel ściany nie biorą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub w torbach.
 22. Obsługa ścianki wspinaczkowej nie odpowiada za przyniesiony sprzęt oraz za ewentualne wypadki spowodowane w związku z użyciem sprzętu przyniesionego.
 23. Na terenie obiektu istnieje możliwość skorzystania z szafek zamykanych na kluczyk. W przypadku zgubienia kluczyka pobierana będzie opłata w wysokości 20 zł.
 24. Osoby niewspinające się powinny przebywać na ławeczkach, a nie pod ścianą.
 25. Nie wolno pod ścianą siedzieć, leżeć ani odpoczywać. Nie wolno również niczego pozostawiać pod ścianą wspinaczkową. (np. butelki, plecaki)
 26. Podczas wspinania nie wolno mieć w kieszeni żadnych przedmiotów np. telefonu komórkowego, kluczyków.
 27. Nie wolno wspinać się mając na sobie biżuterię np. pierścionki, łańcuszki, zegarki itp.
 28. Nie wolno wspinać się bez koszulki.
 29. Na terenie ściany wspinaczkowej obowiązuje zakaz żucia gumy.
 30. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z atrakcji wieży.
 31. Przed pójściem do toalety należy ściągnąć uprząż wspinaczkową.
 32. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywania ich na terenie ściany wspinaczkowej.
 33. Zabronione jest huśtanie, wciąganie się na linach oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń na ścianie wspinaczkowej niezgodnie z ich prawidłowym przeznaczeniem.
 34. Zabronione jest wspinanie się bez obuwia.
 35. Zabronione jest szybkie opuszczanie partnerów na linie.
 36. Niszczenie elementów ściany wspinaczkowej jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 37. Nie wolno wspinać się na ścianie wspinaczkowej, gdy powyżej, w odległości mniejszej niż 6 metrów znajduje się druga osoba wspinająca.
 38. Jeżeli osoba asekurująca jest znacznie lżejsza od osoby wspinającej, jest zobowiązana do przymocowania się (zrobienia sobie autoasekuracji) do pętli linowej znajdującej się pod ścianą.
 39. Wszystkich wspinających się obowiązuje kulturalne zachowanie.
 40. Do zmian w systemach asekuracji tj. liny do asekuracji górnej, stanowiska itp. oraz przekręcania i oznaczania chwytów upoważniony jest wyłącznie personel ściany.
 41. Osoby wspinające się na ścianie wspinaczkowej zobowiązane są zgłaszać zauważone uszkodzenia i obluzowania chwytów wspinaczkowych oraz wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu.
 42. Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać personelowi ściany wspinaczkowej.
 43. Zabronione jest prowadzenie wszelkiej działalności zarobkowej wewnątrz obiektu przez osoby fizyczne i prawne oraz działalności konkurencyjnej wobec ściany wspinaczkowej, a w szczególności nauki wspinania oraz innych zajęć prowadzonych na ścianie wspinaczkowej, chyba, że osoby te posiadają pisemną zgodę Dyrektora obiektu na prowadzenie w/w działalności.
 44. Wszelakie kursy i szkolenia mogą tylko prowadzić instruktorzy wspinania zatrudnieni przez MOSiR w Kościanie.
 45. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom czy wymianom.
 46. Obsługa ściany wspinaczkowej może odmówić sprzedania biletu bez podania przyczyny.
 47. Na terenie obiektu wszyscy wspinacze niezależnie od trudności pokonywanych dróg podlegają TYM SAMYM PRZEPISOM.
 48. Interpretacja przepisów ww. regulaminie należy do właściciela obiektu.

Pliki do pobrania